ARGO Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok

tel. +48 85 664 55 00
argo@argo.biz.pl
Strona główna Urządzenia dla przemysłu spożywczego

Ogłoszenia

 

 

Argo Sp. z o.o.

ul.Hetmańska 38

15-727 Białystok

 

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup wycinarki plazmowej

 

 1. Wymagania techniczne :

  - format stołu 2000x6000 mm

  - agregat HD

  - grubość cięcia z przebijaniem dla blachy kwasoodpornej – minimum 40mm

  - grubość cięcia z przebijaniem dla blachy St3 minimum 50mm

  - grubość cięcia do krawędzi dla blachy kwasoodpornej minimum 70mm,

  - grubość cięcia do krawędzi dla blachy St3 minimum 80mm

  - uniwersalny suport plazmowo-tlenowy

  - palnik tlenowy z automatczną zapalarką , grubość cięcia minimum 100mm

  - sekcyjny stół wyciągowy wraz z wentylatorem wyciągowym

  - oprogramowanie:

  z automatycznym układaniem wykrojów

  z biblioteką technologii i odpadów

  kalkulatorem kosztów cięcia

  - wyposażenie dodatkowe : laserowy wskaźnik położenia palnika, moduł punktowania plazmowego, wysięgnik suportu, pojemnościowy regulator odległości (dla palnika tlenowego)

  - transport, montaż i szkolenie na koszt dostawcy

  - termin realizacji – nie później niż 26 tydzień 2015r

  - gwarancja – co najmniej 2 lata

  2. Złożona oferta powinna zawierać

  • nazwę i adres oferenta

  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu

  • łączna wartość oferty za komplet (netto i brutto).W przypadku podania ceny w EURO wartość PLN obliczona będzie w oparciu o średni kurs złotego NBP z dnia dokonania wyboru oferty

  • termin ważności oferty - minimum 30 dni

  • warunki gwarancji

  • formę dostawy

  • warunki płatności

  • termin realizacji zamówienia

3. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i posiadać datę

sporządzenia. Prosimy o dostarczenie oferty w opieczętowanej kopercie z dopiskiem

,,Oferta na wycinarkę plazmową ,,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Termin składania ofert upływa 20.02.2015 r.

 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 85%

Rozwiązania techniczne - 15%